Làm dân vận trước tiên là làm trong sạch đội ngũ của Đảng

2 tháng trước 11
ARTICLE AD BOX
‘Thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác dân vận, chúng ta cần kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...’
Đọc toàn bộ bài báo