Loài cây tiết ra 'mồ hôi muối'

3 tuần trước 11
ARTICLE AD BOX
Cách tinh thể muối trên lá cây sa mạc Tamarix aphylla hút nước có thể giúp con người cải tiến công nghệ thu thập nước trong môi trường khô hạn.
Đọc toàn bộ bài báo